ornament

Senato

Senato görevini Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Mevzuatı’na, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin Eğitim kararnamelerine, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitm Bakanlığı’nın kararlarına, Üniversite tüzüğüne uygun olarak yürütür.

Başkanı Rektördür ve Rektörün başkanlığında, Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı), rektör yardımcıları, fakülte dekanları, hastane başhekimi, enstitü ve yüksekokul müdürleri; bulunduğu takdirde, Üniversite Sendika Başkanı, Üniversite Gençler Komitesi Başkanı ile her fakülteden, fakülte kurulunca seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulunca seçilen üyelerin görev süresi üç yılla, diğerlerininki ise görev süreleriyle sınırlıdır. Senato yılda en az dört defa toplanır. 

Senato, Üniversite tüzüğü temelinde aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir: 

𑁦 Akademik birimlerin açılması, birleştirilmesi veya kapatılmasıyla ilgili teklifleri görüşmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

𑁦 Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

𑁦 Ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde bölüm programları ve program değişiklikleri hakkındaki teklifleri karara bağlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

𑁦 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim takvimini inceleyerek karara bağlamak,

𑁦 Sınav sisteminin esaslarını belirlemek,

𑁦 Fahri akademik unvan verilmesi ile ilgili teklifleri inceleyerek karara bağlamak,

𑁦 Disiplin konularındaki usul ve esasları belirlemek,

𑁦 Rektörlüğün hazırladığı üniversite faaliyet raporu, stratejik planı ve performans değerlendirme raporunu incelemek,

𑁦 Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

𑁦 Fakülte, enstitü ve yüksek okullarının eğitim-öğretim konusundaki kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

𑁦 Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Kuralları

Senato Planı 

Senato Üyeler Sayısı 

Akademik Unvanlar için Adaylar Listesi

Akademik Unvan Alma Kuralları 


Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.