ornament

Ережелер

Академиялық бағыт

— Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтинг еңбектерін анықтау және бағалау ережесі

— Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау  №1 pdf  №2 pdf  №3 pdf 

— Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босанған орындарға ауыстыру ережесі

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережесі

Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды және телнұсқаларын беру ережесі

— Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесі

 Жоғары білім кейінгі  білім беру бағдарламалары бойынша диссертация/ жоба дайындау туралы ережесі

— Қос дипломды білім беру бағдарламаларын және бірлескен білім беру бағдарламаларын  іске асыру туралы ережесі

— Жоғары білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі

 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура,докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу ережесі

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура,докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстары туралы ережесі

Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі

— Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесі

— Емтихан сұрақтарын дайындау ережесі

Ахмет Ясауи университетінде электронды оқу басылымдарының әзірлеу ережесі

— Білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесі

— Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу

Дипломдық жұмысты жазу мен рәсімдеу ережесі

Элективті пәндер каталогін әзірлеу ережесі

БББ-ң (мамандықтың) және пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымын, мазмұнын, дайындау ережесі

Курстық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережесі

— Кайдзен жуйесін ендіру туралы ереже

— Дуальды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ереже

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Стоматология ғылыми қоғамы» ұйымының ережесі.

Университеттің ғылыми кітапханасында институциональдық репозиторий құру ережесі

—Ғылыми кітапхананың кітапханашы қызметкерлерін аттестаттау туралы ереже

—Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесі

—Профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарға конкурстық орналасуы ережесі

—Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасын (Diploma Supplement) беру ережесі

—Факультеттегі сапаны қаматамасыз ету жөніндегі комиссия ережесі

Қашықтықтан білім беру бойынша оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру ережесі

Резидентура білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережеі

Формальды емес білім тану

Академиялық адалдық кодексі

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру ережесі

Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің біліктілігін арттыру ережесі

Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалысқа жіберу ережесі

Положение об отправке за рубеж обучающихся по программе академической мобильности 

Академиялық ұтқырлық аясында оқытушы-профессорлар мен білім алушылардың іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕСІ

— Положение о подготовке образовательных программ по специальностям

— Университеттің профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін жоспарлау ережесі

Ғылым бағыты

Гранттық жобаның орындалуы бойынша есеп беруін қадағалау және оны бақылау тәртібі туралы ережсі

Ғылыми зерттеу жобаларын гранттық қаржыландыру ережесі

Жас ғалымдар кеңесінің ережесі

Импакт факторлы журналдарда жарияланған ғылыми мақала және патент авторларын марапаттау ережесі

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ережесі

Университеттің құрметті атақ тарын беру ережесі

Ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу ережесі

—Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу ережесі

—Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Veritas-IKTU» хирургиялық клубының ережесі

—Ахмет Ясауи университетінде жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру ережесі

Студенттік иновациялық жобалардың коммерцияландыру конкурсын ұымдастыру ережесі

Университеттің патенттік-лицензиялық саясаты туралы ереже

Оқытушы-профессорлар, қызметкерлер мен докторанттардың ғылыми жарияланымдарын ынталандыру бойынша ішкі гранттар ережесі

Тәрбие бағыты

— Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесінің 9-шы бабы қатаң сөгіс және 10-шы бабы оқудан шығаруға өзгерістермен толықтырулар

— Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі

— Студент жатақханалары туралы ереже 

— Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесі 

— Білімгерлерге тәрбие беру ережесі 

Басқа бағыттар

— Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

— Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі

— Университеттің ресми сайты бойынша ережесі

— Корпоративтік ақпараттық желіде пайдаланушыларды тіркеу ережесі

— Есептеу техникасы құралдарын паспорттау және ақпараттық ресурстарды пайдалану ережесі

— Бейнебақылау жүйесі туралы ережесі

— Мамандар мен әкімшілердің серверлік бөлімге кіру ережесі

— Есептеуіш техника құралдарын пайдаланушыға жадынама

— Жүйелік әкімшілердің жұмысы үшін жадынама

— Республикалық “Ясауи ” олимпиадасының ережесі

— Сенат ережесі

— Әкімшілік – басқару құрамының лауазымдарына конкурстық орналасау ережесі

— Әкімшілік-басқару және ғылыми-педагогикалық құрамы қызметкерлерінің біліктілік сипаттамалары

— Түлектер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің ережесі

— Олимпиада 2021 online

— Олимпиада 2021 offline

Остались вопросы?

Спасибо! Ваша заявка получена.
Ой! Что-то пошло не так при отправке формы.